هیأت امنا

چهارمین دوره (مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۹)

۱. آقای حسن مسعود

۲. آقای رضا صباغ

۳. آقای سید علی گلدانساز

۴. آقای محمد راشدی

۵. آقای محمد معادی (به عنوان مدیر هیأت اجرایی)

هیأت اجرایی

هفتمین دوره (آوریل ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸)

۱. مدیر: آقای محمد معادی

۲. معاون اجرایی: آقای رضا کشاورزی

۳. معاون فرهنگی مذهبی: آقای محمد دریایی

۴. معاون مالی: آقای حسین روحی

۵. معاون ارتباطات: آقای حمید معادی

۶. معاون تدارکات: آقای بهزاد وفائیان

Go to top