هیأت امنا

 

 یازدهمین دوره (آوریل ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲)

 

۱. آقای حمیدرضا انواری

۲. آقای شهرام بیاناتی

۳. آقای سید علی گلدانساز

۴. آقای محمد معادی

۵. خانم مریم میرزایی

(به عنوان مدیر هیأت اجرایی)

 

هیأت اجرایی

 

 یازدهمین دوره (آوریل ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲)

 

۱. مدیر اجرایی : خانم مریم میرزایی

۲. معاون اجرایی: آقای محمد ابراهیمی

۳. معاون فرهنگی مذهبی: آقای علی خادمی

۴. معاون مالی: آقای روزبه اهرابی

۵. معاون ارتباطات: آقای فرهاد اعظم

۶. معاون تدارکات: آقای محمدمهدی اجل‌لوییان

Go to top