هیأت امنا

چهارمین دوره (مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۹)

۱. آقای حسن مسعود

۲. آقای رضا صباغ

۳. آقای سید علی گلدانساز

۴. آقای محمد راشدی

۵. آقای هادی روحانی

(به عنوان مدیر هیأت اجرایی)

هیأت اجرایی

هشتمین دوره (آوریل ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۱۹)

۱. مدیر: آقای هادی روحانی

۲. معاون اجرایی: آقای میرمهدی رهگشا

۳. معاون فرهنگی مذهبی: آقای مهرتاش مهرابی

۴. معاون مالی: آقای نیما آموزگار

۵. معاون ارتباطات: آقای پوریا رمضی

۶. معاون تدارکات: آقای علیرضا قرهی

Go to top