هیأت امنا

دومین دوره (مارس 2013 تا مارس 2016)

۱. آقای حسن مسعود

۲. آقای حمیدرضا انواری

۳. آقای سید محمدرضا حسینی

۴. آقای سید رضا نواب

۵. آقای علی حبیبی (به عنوان مدیر هیأت اجرایی)

اعضای پیشین: آقایان حسین تقدس، سید علیرضا حجازی (به عنوان مدیر هیأت اجرایی)


اولین دوره (سپتامبر 2010 تا مارس 2013)

۱. آقای سعید احمدیار

۲. آقای حسین تقدس

۳. آقای علیرضا سیمچی

۴. آقای حسن مسعود

۵. آقای سید علی عارفی فر (به عنوان مدیر هیأت اجرایی)

اعضای پیشین: آقایان ایمان ایزدی، سعید بهزادی پور، محمد کارخانه

 

هیأت اجرایی

هفتمین دوره (آوریل ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸)

۱. مدیر: آقای محمد معادی

۲. معاون اجرایی: آقای رضا کشاورزی

۳. معاون فرهنگی مذهبی: آقای محمد دریایی

۴. معاون مالی: آقای حسین روحی

۵. معاون ارتباطات: آقای حمید معادی

۶. معاون تدارکات: آقای بهزاد وفاییان


ششمین دوره (آوریل ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷)

۱. مدیر: آقای محمد ریاضی

۲. معاون اجرایی: -

۳. معاون فرهنگی مذهبی: آقای رضا کشاورزی

۴. معاون مالی: آقای میثم دارابی

۵. معاون ارتباطات: خانم هاجر عمیدیان

۶. معاون تدارکات: -


پنجمین دوره (آوریل ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶)

۱.  مدیر: آقای علی حبیبی

۲.  معاون تدارکات: آقای حامد سپهر

۳.  معاون ارتباطات: آقای محمد راشدی

۴.  معاون فرهنگی مذهبی: آقای علیرضا گلابچی

۵.  معاون مالی: آقای محمد ابراهیمی


چهارمین دوره (آوریل ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵)

۱.  مدیر: آقای سید علیرضا حجازی

۲.  معاون اجرایی: آقای سید رضا نواب

۳.  معاون تدارکات: آقای امین کمیلی

۴.  معاون ارتباطات: خانم شیرین نوروزیان

۵.  معاون فرهنگی مذهبی: آقای بهزاد وفائیان

۶.  معاون مالی: آقای امیر ساجدیان


سومین دوره (آوریل ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴)

۱.  مدیر: آقای سید علیرضا حجازی

۲.  معاون اجرایی: آقای محسن دارایی خواه

۳.  معاون تدارکات: آقای امین کمیلی

۴.  معاون ارتباطات: آقای امیرحسن سلیمانی

۵.  معاون فرهنگی مذهبی: آقای فرهاد اعظم

۶.  معاون مالی: آقای محمدمهدی اجل لوئیان


دومین دوره (جولای ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳)

۱.  مدیر: آقای سید علی عارفی فر

۲.  معاون اجرایی: خانم شیما افشار

۳.  معاون تدارکات: آقای سید رضا نواب

۴.  معاون ارتباطات: آقای سید علیرضا حجازی

۵.  معاون فرهنگی مذهبی: خانم سوده ذاکر

۶.  معاون مالی: آقای صادق محیط


اولین دوره (سپتامبر ۲۰۱۰ تا جولای ۲۰۱۲)

۱.  مدیر: آقای سید علی عارفی فر

۲.  معاون اجرایی: آقای سید رضا نواب

۳.  معاون تدارکات: آقای حسین تقدس

۴.  معاون ارتباطات: آقای سید علیرضا حجازی

۵.  معاون فرهنگی مذهبی: آقای امیر علیزاد

۶.  معاون مالی: آقای محمدمهدی بدیع الزمان

 

 

Go to top