جهت قبله '25º 18 شمال شرقی حقیقی (شمال شرقی نقشه) می باشد که معادل با '9º 41 شمال شرقی مغناطیسی (شمال شرقی قطب نمای دقیق) است.

 

 شمال مغناطیسی هر سال تغییر میکند و مقدار فوق مربوط به سال 2017 می باشد. اطلاعات بیشتر از اینجا در انتهای جدول اوقات شرعی.

Go to top