انجمن ها

انجمن تسنیم (www.tasnimsociety.com)

انجمن جوانان مسلمان آلبرتا (www.amyalberta.com)

مساجد و حسینیه ها

مرکز اسلامی امام حسین علیه السلام (حسینیه ایرانیان)

Imam Hussein Islamic society
6569 Gateway Boulevard, Edmonton, Ab, Edmonton
www.ihisedmonton.com

 مرکز شیعیان اثنی عشری (multi cultural)

Islamic Shia Ithna-Asheri Association of Edmonton
4307 - 33 Avenue, Edmonton, Ab, Canada, T6L 4H7
www.jammat.org

 حسینیه افغانستانی ها

Afghan Hussaini Charitable Foundation of Alberta
11219 - 180 Street NW, Edmonton, Ab, Canada, T5S 0B4
www.afghanhussaini.ca

 حسینیه پاکستا نی ها

Hussaini Canadian Educational and Cultural Association of Edmonton
33066 Street, Edmonton, Ab, Canada, T6X 1A3
www.hussainiedmonton.ca

 مرکز الهادی (حسینیه لبنانی ها)

Al-Hadi Centre
15727A - 100 Avenue NW, Edmonton, Ab, Canada, T5P 0L5

مرکز الهدی (حسینیه عراقی ها)

Al-Hoda Islamic Society
11004 - 150 Street, Edmonton, Ab, Canada, T5P 1S1
http://www.alhodaislamicsociety.ca

 

 

 

Go to top